Regulamin korzystania z Systemu Obsługi Ofert Transportowych SOOT

 

Data ostatniej aktualizacji: 26 listopad 2019 r.

 

WPROWADZENIE

System Obsługi Ofert Transportowych SOOT to serwis internetowy pozwalający na obsługę procesów logistycznych, uczestnictwo w konkursach ofert oraz aukcjach elektronicznych na usługi transportowe organizowanych przez Huta Pokój Profile Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, ul. Gen. Hallera 70 m. 106, 41-709 Ruda Śląska, NIP 641-254-78-57, kapitał zakładowy: 1 000 000,00 zł oraz Huta Pokój Konstrukcje Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, ul. Piotra Niedurnego 56, 41-709 Ruda Śląska, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru w Gliwicach pod numerem KRS: 0000115191, NIP: 641-225-92-94, REGON: 277848497, BDO: 000006995, o kapitale zakładowym: 25 050 000 PLN wpłaconym w całości

Korzystanie z Systemu Obsługi Ofert Transportowych SOOT wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu. Prosimy o uważne zapoznanie się z nim. Jeśli Użytkownik nie rozumie postanowień Regulaminu lub nie akceptuje którejkolwiek jego części, nie powinien korzystać z Systemu Obsługi Ofert Transportowych SOOT. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że jest uprawniony do zaakceptowania niniejszego Regulaminu.

1.     DEFINICJE

Terminy użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

1.1.         Operator-Huta Pokój Profile Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, ul. Gen. Hallera 70 m. 106, 41-709 Ruda Śląska, NIP 641-254-78-57, kapitał zakładowy: 1 000 000,00 zł , Huta Pokój Konstrukcje Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, ul. Gen. Hallera 70, 41-709 Ruda Śląska , zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru w Gliwicach pod numerem KRS: 0000115191, NIP: 641-225-92-94, REGON: 277848497, BDO: 000006995, o kapitale zakładowym: 25 050 000 PLN wpłaconym w całości

1.2.         Regulamin–niniejszy Regulamin korzystania z Systemu Obsługi Ofert Transportowych SOOT.

1.3.         System Obsługi Ofert Transportowych SOOT – serwis internetowy o charakterze zamkniętym, prowadzony przez Operatora na jego serwerach pod adresem https://transport.hutapokoj.eu oraz pod innymi adresami powiązanymi, w ramach którego możliwe jest usprawnienie, optymalizacja i kontrola procesów logistycznych w obszarze transportu na każdym z ich etapów. System Obsługi Ofert Transportowych SOOT zapewnia elektroniczną komunikację pomiędzy pracownikami Operatora a spedytorami i przewoźnikami, w całym procesie przygotowywania, wyboru, zatwierdzania, zlecania transportu i obsługi załadunków i rozładunków. System Obsługi Ofert Transportowych SOOT to także platforma przetargowo-aukcyjna umożliwiająca organizację przetargów na usługi transportowe, wystawienie tras i ładunków na aukcje internetowe i konkursy ofert.

1.4.         Użytkownik – osoba fizyczna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną lub osoba prawna - prowadząca działalność gospodarczą związaną z transportem lub spedycją, zdefiniowana w Systemie Obsługi Ofert Transportowych SOOT posiadająca unikalną nazwę (login) i hasło dostępowe pozwalające na korzystanie z Systemu Obsługi Ofert Transportowych SOOT.

1.5.         Użytkownik Pochodny - osoba fizyczna, która posiada Konto Pochodne utworzone przez Użytkownika przy Koncie, posiadająca unikalną nazwę (login) i hasło dostępowe pozwalające na korzystanie z Systemu Obsługi Ofert Transportowych SOOT. Za działania i zaniechania, w szczególności skutkujące naruszeniem Regulaminu, dokonane przez Użytkownika Pochodnego, pełną odpowiedzialność ponosi Użytkownik. Użytkownik Pochodny działa w imieniu i na rzecz Użytkownika w rozumieniu art. 97 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.).

1.6.         Użytkownik Zatwierdzony – Użytkownik, który dokonał rejestracji Konta i przystąpił do procesu zatwierdzenia tego Konta na zasadach określonych w Regulaminie. Użytkownik Zatwierdzony powinien posiadać upoważnienie do dokonywania czynności niezbędnych do zarejestrowania Użytkownika w Systemie Obsługi Ofert Transportowych SOOT.

1.7.         Usługa – usługa polegająca na możliwości korzystania z Systemu Obsługi Ofert Transportowych SOOT świadczona nieodpłatnie przez Operatora.

1.8.         Rejestracja – procedura zakładania Konta w Systemie Obsługi Ofert Transportowych SOOT przez Operatora.

1.9.         Konto – prowadzony dla Użytkownika przez Operatora pod unikalną nazwą (login) zbiór zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Systemu Obsługi Ofert Transportowych SOOT.

1.10.      Konto Pochodne - konto osoby fizycznej przypisane do Konta i zakładane przez Użytkownika dla osób fizycznych, które pozostają z nim w stosunku prawnym, w szczególności z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło posiadające odpowiednie kwalifikacje i umiejętności potrzebne dla korzystania z Systemu Obsługi Ofert Transportowych SOOT.

1.11.      Przeglądarka internetowa – oprogramowanie zainstalowane na urządzeniach Użytkownika umożliwiające wyświetlanie stron WWW.

1.12.      Transakcje – procedury zawierania i wykonywania umów na usługi transportowe w ramach Systemu Obsługi Ofert Transportowych SOOT.

1.13.      Dostawca Operatora – podmiot, z którym Operator zawarł umowę dostawy lub inną umowę o podobnym charakterze.

1.14.      Klient Operatora – podmiot, z którym Operator zawarł umowę sprzedaży lub inną umowę o podobnym charakterze.

1.15.      Umowa przewozu – umowa przewozu, której przedmiotem są usługi transportowe zawarta między Użytkownikiem Zatwierdzonym a Operatorem, obowiązująca na moment wystawienia zlecenia transportowego będącego dokumentem wystawianym przez Operatora zgodnie ze wzorem zamieszczonym w Systemie Obsługi Ofert Transportowych SOOT zawierającym oświadczenie woli Operatora o zawarciu umowy o świadczenie usług transportowych.

1.16.      Wzór umowy przewozu – wzór umowy udostępniony w ramach Systemu Obsługi Ofert Transportowych SOOT zawierający warunki świadczenia usługi transportowej przez Użytkownika.

2.     POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1.         Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia Usługi drogą elektroniczną przez Operatora.

2.2.         Korzystanie z Systemu Obsługi Ofert Transportowych SOOT podlega postanowieniem:

2.2.1.     niniejszego Regulaminu;

2.2.2.     Regulaminu uczestnictwa w aukcjach elektronicznych organizowanych przez Huta Pokój Profile Sp. z o.o. oraz Huta Pokój Konstrukcje Sp. z o.o.

2.2.3.     Regulaminu uczestnictwa w elektronicznych konkursach ofert organizowanych przez Huta Pokój Profile Sp. z o.o. oraz Huta Pokój Konstrukcje Sp. z o.o.

2.2.4.     Polityki Prywatności Korzystania z Systemu Obsługi Ofert Transportowych SOOT,

2.2.5.     Umowy przewozu albo Wzoru Umowy przewozu.  

2.3.         Rejestracja i korzystanie z Usługi jest bezpłatne.

2.4.         Wszelkie działania utrudniające działanie lub powodujące destabilizację Systemu Obsługi Ofert Transportowych SOOT są niedopuszczalne.

2.5.         Zakazuje się dostarczania i wprowadzania przez Użytkowników do Systemu Obsługi Ofert Transportowych SOOT treści o charakterze bezprawnym.

2.6.         Operator zastrzega sobie możliwość świadczenia Usługi na indywidualnych warunkach określonych w odrębnej umowie.

3.     WYMAGANIA TECHNICZNE

3.1.         Korzystanie z Systemu Obsługi Ofert Transportowych SOOT możliwe jest przy pomocy urządzenia z dostępem do sieci Internet, Przeglądarki internetowej oraz elektronicznej skrzynki pocztowej (e-mail).

3.2.         Użytkownik jest zobowiązany zapewnić we własnym zakresie wyżej wymienione urządzenie z dostępem do Internetu, właściwą wersję Przeglądarki internetowej oraz elektroniczną skrzynkę pocztową (e-mail).

4.     REJESTRACJA I ZATWIERDZENIE KONTA

4.1.         Rejestracja Konta wymaga wypełnienia formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie https://transport.hutapokoj.eu

4.2.         Podczas rejestracji Konta Użytkownik akceptuje Regulamin, Regulamin uczestnictwa w aukcjach elektronicznych organizowanych przez Huta Pokój Profile Sp. z o.o. oraz Huta Pokój Konstrukcje Sp. z o.o. , Regulamin uczestnictwa w elektronicznych konkursach ofert organizowanych przez Huta Pokój Profile Sp. z o.o. oraz Huta Pokój Konstrukcje Sp. z o.o. i Politykę Prywatności Korzystania z Systemu Obsługi Ofert Transportowych SOOT, oraz tym samym potwierdza, że zapoznał się z ich warunkami oraz wyraża zgodę na wszystkie postanowienia.

4.3.         Rejestracja Konta i jego zatwierdzenie przez Operatora jest warunkiem uzyskania możliwości korzystania z Usługi.

4.4.         Użytkownik jest zobowiązany do podania prawdziwych danych dotyczących przedsiębiorstwa Użytkownika oraz danych Użytkowników Pochodnych.

4.5.         Proces zatwierdzania Konta obejmuje:

4.5.1.     Utworzenie Konta,

4.5.1.1.         Utworzenie Konta wymaga wypełnienia formularza rejestracyjnego.

4.5.1.2.         Użytkownik jest uprawniony do posiadania wyłączenie jednego Konta. Jedno Konto może być wykorzystywane tylko przez jednego przedsiębiorcę.

4.5.1.3.         Użytkownik może zakładać w ramach Konta dowolną ilość Kont Pochodnych na rzecz osób fizycznych, które pozostają z nim w stosunku prawnym, w szczególności z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło, pod warunkiem, że wykonywanie tych umów nie narusza niniejszego Regulaminu.

4.5.2.     Weryfikację Użytkownika,

4.5.2.1.         Celem Weryfikacji Użytkownika jest sprawdzenie istnienia przedsiębiorstwa należącego do Użytkownika i prowadzenia przez niego działalności gospodarczej oraz prawdziwości innych danych podanych w czasie rejestracji. Weryfikacja jest prowadzona w oparciu o informacje dostępne w publicznych rejestrach oraz informacje przekazane przez Użytkownika.

4.5.2.2.         Celem dokonania weryfikacji Użytkownik ma obowiązek dołączyć w czasie rejestracji Konta Użytkownika jako załączniki następujące dokumenty:

4.5.2.2.1.    Kopię licencji transportowej;

4.5.2.2.2.    Kopię polisy OCP i/lub OCS;

4.5.2.2.3.    Kopię odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

4.5.2.3.         Operator zastrzega sobie prawo kontaktu telefonicznego lub mailowego z Użytkownikiem w celem dokonania weryfikacji danych podanych w czasie rejestracji.

4.5.3.     Zatwierdzenie Konta.

4.5.3.1.         zatwierdzenie Konta jest decyzją leżącą w gestii Operatora podejmowaną w oparciu o niniejszy Regulamin i wewnętrzne procedury weryfikacyjne Operatora, której pozytywny wynik skutkuje dopuszczeniem do korzystania z Usługi.

4.5.3.2.         Operator zastrzega sobie wyłączne prawo do zmiany danych wymaganych do utworzenia Konta, weryfikacji Użytkownika i zatwierdzenia Konta. Ponadto Użytkownik nie może samodzielnie dokonywać zmiany numeru identyfikacji podatkowej (NIP) oraz nazwy firmy.

4.5.3.3.         Operator jest uprawniony by uzależnić zatwierdzenie Konta lub dalsze korzystanie Usługi od przedstawienia urzędowo poświadczonych dokumentów lub ponownego przejścia procesu zatwierdzenia.

4.5.3.4.         Operator przekaże potwierdzenie dokonania zatwierdzenia Konta na adres email wskazany w trakcie procesu Rejestracji Konta.

4.5.3.5.         Operator zastrzega sobie prawo do ponownego przeprowadzenia procesu zatwierdzania Konta, w tym w szczególności w razie konieczności zmiany, modyfikacji lub uaktualnienia informacji podanych w trakcie wypełnienia formularza rejestracyjnego. 

4.5.3.6.         Operator jest uprawniony do odmówienia dokonania zatwierdzenia Konta, jeśli jest to uzasadnione interesem Operatora lub innych Użytkowników Usługi, w tym w szczególności w przypadku:

4.5.3.6.1.    Naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, Regulaminu uczestnictwa w aukcjach elektronicznych organizowanych przez Huta Pokój Profile Sp. z o.o. oraz Huta Pokój Konstrukcje Sp. z o.o. , Regulaminu uczestnictwa w elektronicznych konkursach ofert organizowanych przez Huta Pokój Profile Sp. z o.o. oraz Huta Pokój Konstrukcje Sp. z o.o., Polityki Prywatności Korzystania z Systemu Obsługi Ofert Transportowych SOOT, Umowy Przewozu, Wzoru umowy przewozu, powszechnie obowiązującego prawa lub dobrych obyczajów

4.5.3.6.2.    wykorzystywania danych dotyczących innych Użytkowników do rozsyłania do Użytkowników niezamówionej informacji handlowej (SPAM) lub reklamowania działalności konkurencyjnej wobec Systemu Obsługi Ofert Transportowych SOOT,

4.5.3.6.3.    zawieszenia lub zamknięcia działalności gospodarczej przez Użytkownika,

4.5.3.6.4.    uzyskania informacji o toczącym się postępowaniu upadłościowym, układowym, naprawczym lub likwidacyjnym względem Użytkownika,

4.5.3.6.5.    podania przez Użytkownika nieprawdziwych lub niepełnych danych dotyczących przedsiębiorstwa Użytkownika lub danych Użytkowników Pochodnych.

4.6.         Operator jest uprawniony do uchylenia zatwierdzenia Konta jeśli jest to uzasadnione interesem Operatora lub innych Użytkowników Usługi, w tym w szczególności w przypadkach określonych w pkt 5.5.3.6. Regulaminu. Uchylenie zatwierdzenia Konta powoduje ograniczenie dostępu do Usługi. Operator, po wyjaśnieniu przyczyn uchylenia zatwierdzenia Konta, podejmuje decyzję o:

4.6.1.     Blokadzie Konta,

4.6.2.     Przywróceniu zatwierdzenia Konta Użytkownika na dotychczasowych warunkach,

4.6.3.     utrzymania uchylonego zatwierdzenia Konta do dnia spełnienia warunków określonych przez Operatora.

4.7.         Operator jest uprawniony do całkowitego zablokowania Konta oraz Kont Pochodnych powodującego całkowitą utratę dostępu do Usługi, w tym w szczególności:

4.7.1.     jeśli jest to uzasadnione interesem Operatora lub innych Użytkowników Usługi, w tym w szczególności w przypadkach określonych w pkt 5.5.3.6 Regulaminu,

4.7.2.     negatywnego rozpatrzenia reklamacji Użytkownika, któremu zostało uchylone Zatwierdzenie Konta zgodnie z pkt 5.6 Regulaminu.

5.     OBOWIĄZKI OPERATORA

5.1.         Operator świadczy nieprzerwanie Usługę za wyjątkiem przerw technicznych, niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania Systemu Obsługi Ofert Transportowych SOOT. Operator zastrzega sobie prawo ingerencji w strukturę techniczną Konta, Konta Pochodnego lub Systemu Obsługi Ofert Transportowych SOOT w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu, a także może dokonywać zmian i w każdy inny sposób oddziaływać na stronę techniczną Konta, Konta Pochodnego lub Systemu Obsługi Ofert Transportowych SOOT w celu modyfikacji lub przywrócenia prawidłowego działania.

6.     ODPOWIEDZIALNOŚĆ OPERATORA

6.1.         Operator ponosi odpowiedzialność tylko w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną i na zasadach określonych w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Z 2004 r., Nr 2004, poz. 959 ze zm.).

6.2.         Operator nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności:

6.2.1.     za szkody powstałe w związku z Systemem Obsługi Ofert Transportowych SOOT lub jego użytkowaniem bądź niemożnością użytkowania przez któregokolwiek z Użytkowników,

6.2.2.     za jakiekolwiek błędy, niewłaściwe działanie, utrudnienia, braki, zakłócenia, defekty, opóźnienia w operacji lub przekazie, niemożność używania, przerwy w dostępie, awarie, utraty danych lub wirusy związane z działaniem Systemu Obsługi Ofert Transportowych SOOT,

6.2.3.     niezawarcie, nienależyte wykonanie bądź niewykonywanie przez Użytkowników umów zawartych z innymi Użytkownikami w ramach Systemu Obsługi Ofert Transportowych SOOT,

6.2.4.     działania Użytkowników oraz osób trzecich, naruszające postanowienia Regulaminu, Regulaminu uczestnictwa w aukcjach elektronicznych organizowanych przez Huta Pokój Profile Sp. z o.o. oraz Huta Pokój Konstrukcje Sp. z o.o. , Regulaminu uczestnictwa w elektronicznych konkursach ofert organizowanych przez Huta Pokój Profile Sp. z o.o. oraz Huta Pokój Konstrukcje Sp. z o.o., Polityki Prywatności Korzystania z Systemu Obsługi Ofert Transportowych SOOT, Umowy Przewozu, Wzoru umowy przewozu,

6.2.5.     prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników lub Operatora,

6.2.6.     skutki uzyskania przez nieupoważnione osoby trzecie dostępu do Konta Użytkownika, niezależnie od sposobu, w jaki do tego doszło,

6.2.7.     usunięcie, zablokowanie Konta albo dostępu do części lub całości Usługi wobec każdego Użytkownika, którego działania są sprzeczne z powszechnie obowiązującym prawem, przepisami niniejszego Regulaminu, Regulaminu uczestnictwa w aukcjach elektronicznych organizowanych przez Huta Pokój Profile Sp. z o.o. oraz Huta Pokój Konstrukcje Sp. z o.o., Regulaminu uczestnictwa w elektronicznych konkursach ofert organizowanych przez Huta Pokój Profile Sp. z o.o. oraz Huta Pokój Konstrukcje Sp. z o.o., Polityki Prywatności Korzystania z Systemu Obsługi Ofert Transportowych SOOT, Umowy Przewozu, Wzoru umowy przewozu, dobrymi obyczajami, jak również, jeżeli działania te zagrażają lub naruszają interes Operatora lub innych Użytkowników,

6.2.8.     niewypłacalność Użytkowników,

6.2.9.     uchylenia bądź powstrzymania się od zatwierdzenia Konta i utracenie przez Użytkownika korzyści w związku z tym.

7.     OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA i UŻYTKOWNIKA POCHODNEGO

7.1.         Użytkownik powinien na bieżąco aktualizować dane widniejące w jego Koncie i Kontach Pochodnych.

7.2.         Użytkownik oraz Użytkownik Pochodny powinni zabezpieczyć swoje Konta hasłem zawierającym 

7.3.         Użytkownik ma obowiązek potwierdzić na każde żądanie Operatora prawdziwość wprowadzonych danych w ramach Kont Pochodnych  oraz udowodnić istnienie stosunku prawnego dającego podstawę dla utworzenie Konta Pochodnego dla danej osoby fizycznej, poprzez przedłożenie odpowiednich dokumentów, w tym w szczególności dokumentu tożsamości osoby fizycznej, tj. Użytkownika Pochodnego oraz oświadczenia o istnieniu ww. stosunku prawnego pomiędzy Użytkownikiem a Użytkownikiem Pochodnym.

7.4.         Zabrania się Użytkownikom oraz Użytkownikom Pochodnym

7.4.1.     Używania lub udostępniania Kont należących do innych Użytkowników lub Użytkowników Pochodnych,

7.4.2.     Udostępniania swojego Konta osobom trzecim,

7.4.3.     Żądania wystawienia faktury przez Operatora na inny podmiot niż Użytkownik,

7.4.4.     Dokonywania Transakcji na rzecz podmiotów innych niż Użytkownik, przy którego Koncie jest zarejestrowany.

7.4.5.     Korzystania z Systemu Obsługi Ofert Transportowych SOOT w sposób niezgodny z przeznaczeniem, z obowiązującymi przepisami prawa, lub normami społecznymi i obyczajowymi.

7.5.         Użytkownik ma obowiązek posiadania dokumentów potwierdzających wykonanie lub zlecenie Transakcji.

8.     PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

8.1.         Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że wszystkie prawa, tytuły prawne i udziały do i związane z System Obsługi Ofert Transportowych SOOT, w tym wszelkie prawa własności intelektualnej (bez względu na to, czy prawa te zostały zastrzeżone i w którym miejscu na świecie obowiązują) przysługują Zespół Efektywnych Technik Obliczeniowych S.A. z siedzibą w Tarnowie przy ul. Urszulańskiej 25, 33-100 Tarnów, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000032836, NIP: 8730005178, REGON: 85001227800000, kapitał zakładowy w całości wpłacony: 300.260,00 PLN (dalej jako: „ZETO”). Ponadto, Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że System Obsługi Ofert Transportowych SOOT, w tym między innymi treści, grafika, interfejs użytkownika, treści dźwiękowe, treści wizualne, treści redakcyjne oraz skrypty i oprogramowanie wykorzystywane do realizacji Usługi stanowią własność ZETO oraz są chronione na podstawie właściwych przepisów prawa własności intelektualnej oraz innych przepisów praw. Operator świadczy Usługę na podstawie umowy licencji zawartej z ZETO.

8.2.         Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać Systemu Obsługi Ofert Transportowych SOOT oraz jego elementów w jakikolwiek sposób, za wyjątkiem korzystania z Usługi zgodnie z Regulaminem.

8.3.         Użytkownik zobowiązuje się w żaden sposób nie powielać, nie modyfikować, nie transmitować, nie wynajmować, nie wypożyczać, nie sprzedawać, nie rozpowszechniać, oraz nie użytkować Systemu Obsługi Ofert Transportowych SOOT w jakikolwiek sposób, do którego nie został jednoznacznie uprawniony.

8.4.         Jeśli Użytkownik nie zawarł innej pisemnej umowy z ZETO lub Operatorem, żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie daje Użytkownikowi prawa do używania jakichkolwiek nazw handlowych, znaków towarowych, znaków usługowych, logo, nazw domen, utworów ani innych praw Operatora lub ZETO.

8.5.         Użytkownik zobowiązuje się nie usuwać, zasłaniać ani zmieniać żadnych informacji o prawach własności (w tym informacji o prawach autorskich i znakach towarowych), które mogą być dołączone do Usługi lub w niej zawarte.

8.6.         Korzystanie z Usługi na podstawie niniejszego Regulaminu, nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Użytkowników jakichkolwiek praw własności intelektualnej do Systemu Obsługi Ofert Transportowych SOOT.

8.7.         Wszelkie dane wprowadzane przez Użytkowników do Systemu Obsługi Ofert Transportowych SOOT stanowią Bazę Danych Użytkowników.

8.8.         W celu i w zakresie koniecznym dla korzystania z Usługi każdy Użytkownik ma prawo swobodnego dostępu i używania Bazy Danych Użytkowników.

8.9.         Baza Danych Użytkowników podlega ochronie wynikającej z przepisów o ochronie baz danych (na podstawie m.in. ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, Dz.U. 2001 nr 128 poz. 1402 z późn. zm.) oraz przepisów prawa autorskiego (na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.) jako utwór. Wszelkie majątkowe prawa autorskie do Bazy Danych Użytkowników przysługują wyłącznie Operatorowi.

8.10.      Zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie Bazy Danych Użytkowników bez uprzedniej zgody Operatora wyrażonej w formie pisemnej albo korzystanie z Bazy Danych Użytkowników w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem, w tym w szczególności niszczenie, uszkadzanie, usuwanie lub zmienianie danych zawartych w Bazie Danych.

9.     PRYWATNOŚĆ I POUFNOŚĆ

9.1.         Podane przez Użytkownika dane osobowe Operator zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności Korzystania z Systemu Obsługi Ofert Transportowych SOOT.

9.2.         Użytkownikom ujawniane są dane osobowe innych Użytkowników jedynie w celach związanych z przeprowadzaniem Transakcji oraz w innych przypadkach, za uprzednią zgodą Użytkownika, którego dane dotyczą.

9.3.         Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać osobom trzecim informacji dotyczących innych Użytkowników, które otrzymał w związku z korzystaniem z Systemu Obsługi Ofert Transportowych SOOT, chyba że uzyskał uprzednią zgodę od Użytkownika, którego dane dotyczą. W szczególności zabronione jest wykorzystywanie przedmiotowych informacji w celach komercyjnych polegających, w szczególności na promowaniu w jakiejkolwiek formie działalności Użytkownika prowadzonej poza Systemem Obsługi Ofert Transportowych SOOT.

10.  ZMIANY REGULAMINU

10.1.      Operator jest uprawniony do jednostronnej zmiany Regulaminu i zmiana ta staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Operatora. Termin zmiany nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w Systemie Obsługi Ofert Transportowych SOOT zmienionego Regulaminu.

10.2.      Użytkownik przy pierwszym logowaniu w Systemie Obsługi Ofert Transportowych SOOT, licząc od chwili wejścia w życie zmian, zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. W przypadku zmiany postanowień Regulaminu Użytkownik zostanie poproszony o ich zaakceptowanie w trakcie logowania do System Obsługi Ofert Transportowych SOOT. Jeśli Użytkownik nie zaakceptuje nowych warunków, nie będzie mógł dalej korzystać z Systemu Obsługi Ofert Transportowych SOOT.

10.3.      Zmiana danych teleadresowych (w tym adresów elektronicznych i adresów stron WWW) wskazanych w Regulaminie lub oczywistych omyłek pisarskich nie stanowi zmiany Regulaminu.

11.  POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

11.1.      W przypadku, jeżeli Usługa nie jest świadczona zgodnie z ustaleniami niniejszego Regulaminu Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji.

11.2.      Reklamacja może być złożona:

11.2.1.  Drogą elektroniczną na adres email: sootadmin@zetosa.com.pl,

11.2.2.  Przez formularz zgłoszeniowy dostępny w Systemie Obsługi Ofert Transportowych SOOT,

11.2.3.  Pisemnie na adres: Huta Pokój Profile Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, ul. Gen. Hallera 70 m. 106, 41-709 Ruda Śląska lub Huta Pokój Konstrukcje Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, ul. Gen. Hallera 70 , 41-709 Ruda Śląska

11.3.      Reklamacja powinna zawierać:

11.3.1.  Dokładne dane Użytkownika,

11.3.2.  Opis przedmiotu reklamacji,

11.3.3.  Przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację,

11.3.4.  Przybliżony czas zajścia zdarzenia stanowiącego powód reklamacji.

11.4.      W przypadku, gdy złożona reklamacja nie spełnia warunków określonych w pkt 12.3, Operator niezwłocznie poinformuje o konieczności jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 (siedem) dni roboczych oraz wskaże zakres informacji koniecznych do uzupełnienia. Jeżeli Użytkownik nieuzupełnienie informacji we wskazanym zakresie w określonym terminie reklamacja zostanie pozostawiona bez rozpoznania.

11.5.      Operator rozpatruje reklamację w terminie 15 (piętnastu) dni roboczych do dnia jej złożenia. Operator zastrzega sobie prawo przedłużenia 15 dniowego terminu na odpowiedź w sytuacji, w której udzielenie odpowiedzi uzależnione jest od zebrania dodatkowych analiz technicznych lub prawnych lub tłumaczenia, o czym poinformuje niezwłocznie Użytkownika.

11.6.      Operator udzieli odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej, poprzez przesłanie odpowiedzi na adres Użytkownika lub w formie elektronicznej, poprzez przesłanie odpowiedzi na adres email Użytkownika.

11.7.      Operator zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli reklamacja nie będzie zawierać danych pozwalających na identyfikację Użytkownika lub nie będzie zawierać danych umożliwiających rozpatrzenie i udzielenie odpowiedzi reklamacyjnej.

11.8.      Użytkownik, który nie zgadza się z odpowiedzią reklamacyjną, ma prawo złożyć wniosek o ponowne rozpoznanie reklamacji w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia otrzymania odpowiedzi. Postanowienia pkt 12.1-12.7 stosuje się odpowiednio.

11.9.      W wyniku ponownego rozpoznania reklamacji zgodnie z pkt 12.8 wyczerpana zostaje droga reklamacyjna i Użytkownikowi nie przysługują żadne środki odwoławcze na podstawie niniejszego Regulaminu.

12.  DOSTAWCA OPERATORA I KLIENT OPERATORA

12.1.      Operator zarejestruje, zweryfikuje i zatwierdzi Konta dla poszczególnych Dostawców Operatora oraz Klientów Operatora pozwalające na tworzenie nowych awizacji, awizowanie danych kierowcy i pojazdu, rezerwowanie terminu załadunku/rozładunku.

12.2.      Operator prześlę drogą elektroniczną poszczególnym Dostawcom Operatora i Klientom Operatora informacje (tj. login i hasło tymczasowe) pozwalające na korzystanie z Usługi w sposób określony w pkt powyżej.

12.3.      W pozostałym zakresie w stosunku do Dostawcy Operatora oraz Klienta Operatora stosuje się postanowienia niniejszego Regulaminu odpowiednio.   

13.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

13.1.      System Obsługi Ofert Transportowych SOOT używa tzw. plików cookies. Cookies to informacja tekstowa zapisywana przez serwer Systemu Obsługi Ofert Transportowych SOOT na urządzeniach Użytkownika, którą serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się Użytkownika z tego urządzenia. Użytkownik nie akceptujący plików cookies nie może korzystać z Usługi. W pozostałym zakresie odnośnie Cookies zastosowanie mają postanowienia z Polityki Prywatności Korzystania z Systemu Obsługi Ofert Transportowych SOOT.

13.2.      Operator zastrzega sobie prawo do wystawienia i przesyłania wybranym przez siebie Użytkownikom – poza trybami unormowanymi w Regulaminie uczestnictwa w aukcjach elektronicznych organizowanych przez Huta Pokój Profile Sp. z o.o. oraz Huta Pokój Konstrukcje Sp. z o.o. , Regulaminie uczestnictwa w elektronicznych konkursach ofert organizowanych przez Huta Pokój Profile Sp. z o.o. oraz Huta Pokój Konstrukcje Sp. z o.o., zlecenia transportowego będącego dokumentem wystawianym przez Operatora zgodnie ze wzorem zamieszczonym w Systemie Obsługi Ofert Transportowych SOOT zawierającym oświadczenie woli Operatora o zawarciu umowy o świadczenie usług transportowych.

13.3.      Nieważność któregokolwiek z postanowień niniejszego regulaminu w całości lub w części nie wpływa na ważność pozostałej części postanowienia lub innych postanowień Regulaminu.

13.4.      W sprawach nie unormowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

13.5.      Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu lub powstające w związku z nim będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo według siedziby Operatora.